Logo Syrenka Warszawska Biała Syrenka w Niebieskim Kole

Miasto StołeczneWarszawa

A A A
Razem dla czystego powietrza

Punkty Pomiarowe

Czym są punkty pomiarowe?

Punkty pomiarowe to lokalizacje:

Ile ich jest?

Na obecnym etapie wdrażania projektu „Warszawski Indeks Powietrza” do obliczania poziomów indeksu wykorzystuje się dane pomiarowe pochodzące z trzech stacji monitoringu jakości powietrza należących do WIOŚ.

Gdzie są zlokalizowane?

Stacje monitoringu jakości powietrza należące do WIOŚ zlokalizowane są:

Czy we wszystkich punktach pomiarowych mierzone są te same parametry jakości powietrza?

Do obliczania poziomów Warszawskiego Indeksu Powietrza wykorzystuje się następujące dane pomiarowe: stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz NO2, które mierzone są we wszystkich punktach pomiarowych.

Czy planowane jest zwiększenie liczby punktów pomiarowych w Warszawie?

Na obecnym etapie projektu planuje się budowę Warszawskiej Sieci Informacji o Jakości Powietrza, która dla celów informowania mieszkańców Warszawy oraz w szczególności informowania tzw. wrażliwych grup społecznych, stanowiłaby uzupełnienie istniejącego systemu pomiarów jakości powietrza, działającego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Czy dla dzielnicy, w której brak jest punktów pomiarowych można uzyskać informację o zanieczyszczeniach powietrza?

W zasadzie nie, ponieważ każda stacja posiada swoją ograniczoną reprezentatywność. Jednak niektóre stacje WIOŚ są to tzw. stacje tła miejskiego i wyniki pomiarów powinny być w pewnym stopniu reprezentatywne dla całego miasta.