Logo Syrenka Warszawska Biała Syrenka w Niebieskim Kole

Miasto StołeczneWarszawa

A A A
Razem dla czystego powietrza

Pytania i odpowiedzi

Co zrobić, gdy należę do dwóch grup ryzyka WIPz?

Może się tak zdarzyć, że mieszkaniec jest np. seniorem i choruje na miażdżycę (przewlekła choroba układu krążenia). W takim przypadku zalecamy sprawdzenie poziomu WIPz dla obu grup i zastosowanie się po zaleceń poziomu wyższego (wyższe stężenia zanieczyszczeń), jeśli występuje różnica między poziomami. Poziomy WIPz wyznaczane są na podstawie ryzyka zdrowotnego i dlatego mogą one być różne dwóch grup wrażliwych przy takim samym poziomie stężeń zanieczyszczeń.

Dlaczego poziom WIPo i WIPz się różnią?

Poziomy WIPo i WIPz są wyznaczane na podstawie różnych poziomów różnych substancji zanieczyszczających powietrze. WIPo jest wyznaczany dla stężeń PM2.5, PM10 i NO2. WIPz jest natomiast, w zależności od grupy wrażliwej, wyznaczany na podstawie stężeń PM2.5 albo PM10.

Dlaczego WIP nie pokazuje informacji o stężeniach?

Warszawski Indeks Powietrza powstał po to, aby w prosty i skuteczny sposób informować warszawiaków o potencjalnym wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Do ustalenia danego poziomu WIP wykorzystuje się m.in. wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza. Ponieważ ich interpretacja (czy dany poziom zanieczyszczeń w powietrzu jest szkodliwy i jak bardzo) może być kłopotliwa przedstawia się tę informację w sposób dostępny dla każdego.

Dlaczego poziomy WIP nie są ustalone na podstawie dopuszczalnych stężeń średniodobowych i średniorocznych?

Prawo europejskie i polskie reguluje dopuszczalne poziomy stężeń zanieczyszczeń w środowisku. Przedstawione w dyrektywie i rozporządzeniu wartości są uśredniane dla długich okresów – roku lub doby. Wartości te są średnimi arytmetycznymi. Oznacza to, że nie można krótkich okresów – minutowych i godzinnych odnosić bezpośrednio do całej doby czy roku. Np. gdy w danej godzinie stężenie PM2,5 wynosi 100 μg/m3 to średnia dobowa może wynosić nawet 20 μg/m3 . Do obliczenia tej średniej bierze się pod uwagę aż 24 wartości.

Dlaczego w innej aplikacji o jakości powietrza widać, że poziom danej substancji (np. PM2,5) przekracza 130% normy, a WIPo pokazuje poziom pierwszy?

Większość aplikacji oparto błędnie na poziomach dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza określonych w prawie. Są to poziomy średnioroczne i średniodobowe. Nie określono wartości dopuszczalnych dla stężeń godzinowych. Nie można zatem przyrównywać wartości godzinowej stężenia danego zanieczyszczenia powietrza do średniej z 24 takich wartości (doby) lub 8760 takich wartości (roku). Gdy znana aplikacja pokaże zatem 130% normy dla stężenia PM2,5 z poprzedniej godziny tzn., że jego poziom będzie wynosił 32,5 μg/m3 . W skali WIPo 32,5 μg/m3 znajduje się w przedziale dla pierwszego poziomu. Przygotowując skalę Warszawskiego Indeksu Powietrza zastosowano zaawansowane metody statystyczne, przeanalizowano historyczne szeregi czasowe stężeń zanieczyszczeń powietrza oraz oszacowano prawdopodobieństwa wystąpienia danych poziomów dobowych na podstawie danych chwilowych. Kluczowym jednak było zwrócenie szczególnej uwagi na efekty zdrowotne i przełożenie informacji o jakości powietrza na zalecenia dla warszawiaków.