Logo Syrenka Warszawska Biała Syrenka w Niebieskim Kole

Miasto StołeczneWarszawa

A A A
Razem dla czystego powietrza

O indeksie

Warszawski Indeks Powietrza (WIP) jest wskaźnikiem wyrażającym przybliżony stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w czterostopniowej skali wraz z zaleceniami dla mieszkańców. Dla poszczególnych grup mieszkańców przygotowano dwa indeksy:

WARSZAWSKI OGÓLNY INDEKS POWIETRZA (WIPo)

- informowanie ogółu mieszkańców Warszawy.

WARSZAWSKI ZDROWOTNY INDEKS POWIETRZA (WIPz)

- informowanie wybranych wrażliwych grup mieszkańców (osób z chorobami układu oddechowego, osób starszych, osób z chorobami układu krążenia, dzieci z astmą).

Im stężenia zanieczyszczeń są wyższe, tym poziom indeksu jest wyższy. Najniższym poziomem w skali jest poziom pierwszy, a najwyższym poziom czwarty.


WARSZAWSKI OGÓLNY INDEKS POWIETRZA (WIPo)


Poziomy indeksu ogólnego są prezentowane w dwóch kategoriach:

 • Mierzonych stężeń zanieczyszczeń

  Poziom indeksu dla danej godziny zależy od stężenia wybranych zanieczyszczeń powietrza: PM10, PM2,5, NO2 mierzonych w punkcie pomiarowym.

 • Prognoz

  prognozy poziomów indeksu są wynikiem modelowania matematycznego stężenia powyższych zanieczyszczeń powietrza, warunków meteorologicznych oraz emisji zanieczysczzeń do powietrza. Poziom indeksu jest prognozowany dla trzech pór dnia w ciągu bieżącej doby:

 • rano dla godz. 06:00,
 • po południu dla godz. 14:00,
 • wieczorem dla godz. 22:00,

oraz na cały dzień następny.

WIPo w wybranym punkcie pomiarowym przyjmuje poziom zależnie od najwyższego w danym momencie stężenia spośród wszystkich zanieczyszczeń powietrza.

PRZYKŁAD

Dla danej godziny odnotowano nastepujące stężenia zanieczyszczeń:

 • PM10 - 50 g/m3 - poziom pierwszy
 • PM2.5 - 38 g/m3 - poziom drugi
 • NO2 - 89 g/m3 - poziom pierwszy

Przy takich stęzeniach aktualny Warszawski Ogólny Indeks Powietrza (WIPo) dla danej godziny przyjmuje poziom drugi określony przez stężenie pyłu zawieszonego PM2.5

Wśród grup społecznych, które powinny zwracać szczególną uwagę na poziomy indeksu ogólnego są m. in. kobiety w ciąży czy też dzieci. Więcej informacji na ten temat znajduje się w bazie wiedzy.

Skala Warszawskiego Ogólnego Indeksu Powietrza - WIPo wraz z zaleceniami
Poziom Symbol PM2.5
[µg/m3]
PM10
[µg/m3]
NO2
[µg/m3]
Zalecenia
PIERWSZY Pierwszy Stopień Indeksu < 35 < 50 < 100 Brak szczególnych zaleceń.
DRUGI Drugi Stopień Indeksu 36 - 56 51 - 80 101 - 200 Brak szczególnych zaleceń.
TRZECI Trzeci Stopień Indeksu 57 - 70 81 - 100 201 - 400

Rozważ zmniejszenie intensywności i terminu odbywania aktywności fizycznej oraz dłuższego niż godzinę przebywania na zewnątrz szczególnie, jeśli wystąpią objawy takie jak kaszel i podrażnienie gardła. Wzmożonej aktywności na zewnątrz powinny szczególnie unikać osoby wrażliwe (kobiety w ciąży i dzieci).

CZWARTY Czwarty Stopień Indeksu > 71 > 100 > 400

Nie wietrz pomieszczeń. Jeśli kominek nie jest głównym źródłem ciepła w Twoim domu to zrezygnuj z jego używania. Zostaw samochód w domu - pojedź transportem publicznym. Osoby wrażliwe (zwłaszcza kobiety w ciąży i dzieci) powinny unikać wszelkiej aktywności na zewnątrz, w tym spacerów.


WARSZAWSKI ZDROWOTNY INDEKS POWIETRZA (WIPz)


Indeks zdrowotny ma na celu informowanie tzw.wrażliwych grup społecznych, których zdrowie i życie może być zagrożone w wyniku narażenia na zanieczysczzenia powietrza. Przy obliczaniu WIPz wykorzystuje się związki matematyczne między jakością powietrza a wzrostem ryzyka wystąpienia:

 • symptomów astmy oskrzelowej;
 • hospitalizacji z powodu zaostrzeń chorób układu oddechowego;
 • hospitalizacji z powodu zaostrzeń chorób układu krążenia;
 • przedwczesnego zgonu u osób starszych.

Poziom WIPz dla każdej z czterech grup wrazliwych może być inny przy takim samym stężeniu danego zanieczyszczenia powietrza ponieważ w obliczanych dla każdej z grup wykorzystuje się inne wskaźniki epidemiologiczne.

WIPz obliczany jest na podstawie wartości średnich 24-godzinnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5. Prezentowane są dwie prognozy WIPz:

 • na dzień bieżący ("dziś");
 • następny ("jutro").
Skala Warszawskiego Zdrowotnego Indeksu Powietrza - WIPz
Poziom Symbol średniodobowe stężenie PM2.5
[µg/m3]
średniodobowe stężenie PM10
[µg/m3]
Prognozowany poziom WIPz dla OSÓB Z CHOROBAMI UKŁADU ODDECHOWEGO Prognozowany poziom WIPz dla SENIORÓW Prognozowany poziom WIPz dla OSÓB Z CHOROBAMI UKŁADU KRĄŻENIA Prognozowany poziom WIPz dla DZIECI Z ASTMĄ
PIERWSZY Pierwszy Stopień Indeksu < 25,0 < 25,0 < 25,0 < 50,0
DRUGI Drgui Stopień Indeksu 25,1 - 33,8 25,1 - 38,5 25,1 - 43,3 50,1 - 69,0
TRZECI Trzeci Stopień Indeksu 33,9 - 42,5 38,6 - 52,1 43,4 - 61,6 69,1 - 88,0
CZWARTY Czwarty Stopień Indeksu > 42,6 > 52,1 > 61,6 > 88,0
Warszawski Zdrowotny Indeks Powietrza - WIPz - zalecenia
Poziom Symbol Zalecenia dla osób z chorobami układu oddechowego, seniorów i osób z chorobami układu krążenia Zalecenia dla dzieci z astmą
PIERWSZY Pierwszy Stopień Indeksu Brak przeciwwskazań do aktywności fizycznej na zewnątrz. Brak przeciwwskazań do aktywności fizycznej na zewnątrz.
DRUGI Drgui Stopień Indeksu

Jeśli odczuwasz pogorszenie stanu zdrowia rozważ ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz.

Jeśli dzieci zgłaszają lub wykazują pogorszenie stanu zdrowia rozważ ograniczenie ich aktywności fizycznej na zewnątrz.

TRZECI Trzeci Stopień Indeksu

Ogranicz aktywność fizyczną na zewnątrz ponieważ może to skutkować pogorszeniem stanu zdrowia. Pamiętaj o lekach przepisanych przez lekarza. W przypadku pojawienia się ostrych objawów skontaktuj się z lekarzem.

Ogranicz aktywność fizyczną dziecka na zewnątrz ponieważ może to skutkować pogorszeniem stanu jego zdrowia. Pamiętaj o lekach przepisanych dziecku przez lekarza. W przypadku pojawienia się u dziecka ostrych objawów skontaktuj się z lekarzem.

CZWARTY Czwarty Stopień Indeksu

Nie wychodź na zewnątrz. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Pamiętaj o lekach przepisanych przez lekarza. W przypadku pojawienia się ostrych objawów skontaktuj się z lekarzem.

Dzieci nie powinny wychodzić na zewnątrz. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Pamiętaj o lekach przepisanych dziecku przez lekarza. W przypadku pojawienia się u dziecka ostrych objawów skontaktuj się z lekarzem.